Turvallisuustiedote/Tukes

SUURONNETTOMUUDEN VARALTA YLEISÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

Asetuksen 685/2015 21 §:ssä edellytetyissä suuronnettomuuden varalta yleisölle annettavissa tiedoissa tulee olla seuraavat tiedot:

1. Toiminnanharjoittajan nimi ja tuotantolaitoksen osoite:

Osuuskunta Satamaito, Satakunnantie 7, 28400 ULVILA

 

2. Tietoja antavien henkilöiden nimi ja asema:

Anniina Honkanen, toimitusjohtaja, 044 722 6111

 

3. Vahvistus siitä, että tuotantolaitoksen on noudatettava kemikaaliturvallisuuslain ja tämän asetuksen (685/2015) säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä ja että 8 §:ssä säädetty lupahakemus sekä 14 §:ssä säädetty turvallisuusselvitys on toimitettu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle:

Tuotantolaitoksella noudatetaan kemikaaliturvallisuuslain ja annetun asetuksen 685/2015 soveltamisesta johtuvia säännöksiä ja hallinnollisia määräyksiä.

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) ei edellytä Osuuskunta Satamaidolta turvallisuusselvityksen laatimista.

 

4. Selostus tuotantolaitoksen toiminnasta tai toiminnoista:

Tuotantolaitoksessa valmistetaan maitotuotteita. Toiminnot käsittävät maidonkäsittelyn vastaanotosta valmiiden tuotteiden varastointiin saakka. Laitoksen alueella sijaitsee lämpölaitos sekä nestekaasusäiliö. Kylmäaineena käytetään ammoniakkia. Lisäksi laitoksessa on varastoituna erilaisia pesukemikaaleja.

 

5. Tuotantolaitoksessa olevien suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet:

Nestekaasu (LPG), erittäin helposti syttyvä polttoaine. Vuodossa muodostuva nestekaasun ja ilman seos on ilmaa raskaampi. Nestekaasu on väritön ja myrkytön kaasu.

Nesteytetty ammoniakki, on tavallisissa lämpötiloissa pistävän hajuinen, väritön ja ilmaa kevyempi myrkyllinen kaasu.

 

6. Asianmukaiset tiedot siitä, miten onnettomuusalueella olevaa väestöä varoitetaan onnettomuudesta ja miten väestön on käyttäydyttävä suuronnettomuustapauksessa sekä missä nämä tiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa.

Yrityksen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnanharjoittajan toimesta. Alueen ulkopuolella tiedottamisen hoitavat poliisi ja pelastuslaitos. Mikäli onnettomuus aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille, antaa pelastusviranomainen lisäohjeita.

Tiedot ovat saatavilla: Nettisivuilta tai pelastusviranomaisilta.

 

7. Tuotantolaitokselle tehdyn viimeisimmän tarkastuksen ajankohta tai tieto siitä, missä tämä tieto on sähköisesti saatavilla. Lisäksi tiedot siitä, mistä saa tarkempaa tietoa tarkastuksesta ja tuotantolaitosta koskevasta tarkastusohjelmasta.

TUKES on suorittanut tuotantolaitoksella tarkastuksen viimeksi 24.10.2017. Tieto on saatavilla TUKES.FI

Lisätietoa tarkastuksesta ja tuotantolaitosta koskevasta tarkastusohjelmasta saa: TUKES.FI

 

8. Täsmennykset siihen, miten muita asiaa koskevia tietoja saa, sikäli kuin ne eivät ole lainsäädännön mukaan luottamuksellisia. Selvitys siitä, missä kemikaaliluettelo on yleisön nähtävänä:

Lisätietoja saa toimitusjohtaja Anniina Honkaselta.

Kemikaaliluettelo on nähtävillä Osuuskunta Satamaidon konttorilla.